MER OM MIKROFINANS

Mikrofinans kan spores tilbake til midten av 1800-tallet i Europa – Tyskland. Den moderne bruk av uttrykket oppsto i flere land rundt 1970, særlig i Latin Amerika og Asia. Mikrofinans blir ofte brukt som:

  • Samlebegrep på finansielle tjenester tilpasset fattiges behov og økonomi. Lån gis normalt uten sikkerhet, basert på kunnskap om den aktuelle kunde.
  • Lånene retter seg mot fattige, spesielt kvinner, og gir dem tilgang til lån, sparing, pengeoverføringer og forsikringer. Produkter som er kjente i det vanlige finansmarkedet blir nå utviklet spesielt innrettet mot mikrofinansmarkedet.
  • Små lån gir muligheter til å starte egen virksomhet, bedre boligforholdene, kjøpe klær til barna så de kan gå på skole og lignende.
  • Resultatene Kolibri Kapital ønsker å oppnå er bedre levekår for familien, at barn av mikrofinanskunder får lenger utdanning, bedre ernærings- og helsetilstand, at låntakere står bedre rustet til å takle motgang og kriser.

Utfordringene er mange og 2011 var på mange måter et vanskelig år for deler av mikrofinanssektoren. Dette var blant annet på grunn av for rask utlånsvekst i mange områder, særlig i deler av Asia. Resultatet ble «overopplåning» for kundene, og spesielt i noen områder i India og Bangladesh.
En utfordring er hvordan utlånsinstitusjoner kan tilpasse seg ulike kunder, og gi de skreddersydde tjenester tilpasset deres behov.

En positiv utvikling var at G-20 møtet i Mexico medio 2011 satte «financial inclusion» på dagsordenen.

  • Mikrofinans preges i dag av at markedet kommersialiseres og drives som ren bankvirksomhet. Det finnes mange aktører med ulik utlånspraksis.
  • Varierende grad av myndighetskontroll og regulering i forskjellige land.
  • Agressiv utlånspraksis har i noen tilfelle ført til «overbelåning» og tragedier.
  • Kommersialisering kan være positivt ved at tilgjengelig utlånskapital gir flere fattige tilgang på banktjenester.
  • Profitt kan gå på bekostning av sosiale hensyn bak mikrofinans.
  • Regulering av mikrofinansmarkedet skjer nå i mange land, dette inkluderer rentenivå.
  • Institusjonen man støtter/låner til må vurderes nøye og må følges opp – rapportering, lånepraksis og sosial profil er viktig.
  • Mikrofinans er rettet mot fattige og pålegger oss derfor et spesielt etisk ansvar når man låner til denne gruppen i samfunnet.
  • Mikrolån er ofte forbrukslån- det er derfor viktig at låntakere gis opplæring for å kunne benytte midlene på en konstruktiv måte og fullt ut forstå hva de begir seg inn på.
  • Derfor tilbyr mange mikrofinansinstitusjoner opplæring, for eksempel i økonomi, helse, husdyrhold og ernæring.
  • Høyt rentenivå er knyttet til kostnadsnivået i mikrofinansinstitusjonene.
  • 70% av verdens fattigste mangler fortsatt tilgang på finansielle tjenester.
  • Derfor: Behovet for mikrofinans er fortsatt stort
Venteværelse til en av vår kunder; La Sagrada Familia

Venteværelse til en av våre låntakere; La Sagrada Familia